Reklamacje i zwroty. 

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, bądź wadami Produktów Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego bądź na adres email: reklamacje@ksis.pl lub wysłane na adres Sklepu: Ksis wedding shoes Katarzyna Koczdańska-Szymańska, ul. Chudoby 15B/4; 03-287 Warszawa. W treści reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, swój adres email, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 2. Podstawą do dokonania reklamacji Produktu jest przekazanie dokumentu potwierdzającego zakup tj. w szczególności paragonu fiskalnego lub faktury.
 3. Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności dotyczące rękojmi określonej w Kodeksie Cywilnym.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi wyłącznie za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Produktu Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty otrzymania Produktu przez Klienta. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres: Katarzyna Koczdańska-Szymańska ul. Chudoby 15B/4, 03-287 Warszawa. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem wady Produktu.
 6. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady towaru będzie każdorazowo wskazany w opisie towaru.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (w wysokości kosztów odpowiadających kosztom wysłania paczki ekonomicznej), Sprzedawca zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w dalszej części Regulaminu. 
 8. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta i dystrybutora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i treścią postanowień gwarancyjnych. Sprzedawca nie udziela gwarancji na zakupione Produkty.
 9. Z zastrzeżeniem okoliczności określonych w rozdziale „Prawo do odstąpienia od umowy” Klient nie ma prawa zwrotu ani wymiany Produktu wolnego od wad.
 10. W sprawach niedotyczących wad Produktów, Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

  

Prawo do odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: showroom@ksis.pl lub wysłane na adres: Katarzyna Koczdańska-Szymańska ul. Chudoby 15B/4, 03-287 Warszawa.
 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Konsument nie jest obowiązany korzystać z treści udostępnionego formularza.
 3. Zwracane Produkty muszą być kompletne. Produkty powinny być zwrócone w stanie nie zmienionym, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Konsument powinien odesłać Produkt na adres: Katarzyna Koczdańska-Szymańska ul. Chudoby 15B/4, 03-287 Warszawa
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Zwrot należności Klientom.

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty).
 3. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, zwrot należności następuje na rachunek bankowy z którego nastąpiła płatność.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

Pobierz formularz zwrotu

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pobierz formularz reklamacji

FORMULARZ REKLAMACJI